شناسایی آب زیرزمینی با دستگاه الکترومغناطیس و نقش آن پیش از حفاری

نقش دستگاه الکترومغناطیس در شناسایی آب زیرزمینی پیش از حفاری شناسایی آب زیرزمینی با دستگاه الکترومغناطیس روشی متداول در سراسر دنیا شناخته می شود. بعضی از منابع شناسایی آب زیرزمینی با دستگاه الکترومغناطیس را جزو سریعترین متد علوم ژئوفیزیک می دانند ، زیرا این دستگاه نسبت به تمامی دستگاه های ژئوفیزیکی کوچکتر و قابل [...]